Pati od hoteli

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Patrycja Brychcy.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@ patrycjabrychcy.pl lub pod numerem telefonu 512 444 865
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 – dalej jako „Ustawa”.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

 

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu zawarcia i realizacji wykonania łączącej Administratora z Państwem umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się̨ z Państwem, w tym w celach związanych z realizacją umowy
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych,
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Administratora, prowadzenia analiz statystycznych, badania zapotrzebowania na informacje dotyczące konkretnych produktów oferowanych przez Administratora, monitorowania i poprawy usług dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – Państwa zgody, w celu zapisywania danych w plikach cookies.
 3. Państwa dane osobowe udostępniamy dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych Administratora, podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania danych użytkowników strony internetowej właściwym organom lub podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń́ w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Państwa dane przechowujemy przez czas wymiany korespondencji, dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń́ wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać́ dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań́ prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Prawa osób których dane dotyczą

 1. Przysługujące Państwu na mocy przepisów uprawnienia:
 2. prawo dostępu do danych,
 3. prawo do sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 4. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy Państwa dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 6. prawo do przenoszenia danych, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub zawartej umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 7. prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację lub gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w taki sam sposób w jaki została udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w RODO, kontaktując się z Administratorem.
 10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu nawiązania korespondencji i odpowiedzi przez Administratora na Państwa zapytania.

Wykorzystywanie plików cookies

 1. Strona internetowa Administratora nie zbiera Państwa danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze strony, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które zawierają pewne informacje związane z korzystaniem ze strony internetowej, wysyłane są one przez serwis internetowy, z którego korzysta użytkownik i zapisywane w urządzeniu końcowym.
 3. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu tworzenia statystyk oglądalności strony internetowej, rozpoznania Państwa urządzenia końcowego i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanego do Państwa indywidualnych potrzeb, zapamiętywania Państwa odwiedzin na stronie Administratora i Państwa preferencji dotyczących tej strony, monitorowania i poprawy usług dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Użytkownik strony internetowej może zablokować instalowanie plików cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. Jednakże ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.